Všeobecné obchodné podmienky

Článok I
Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia zmluvy o ubytovaní medzi objednávateľom a ubytovateľom, predmetom ktorej je poskytovanie prechodného ubytovania ubytovaným na dohodnutú dobu (ďalej len „zmluva“).

2. Tieto VOP sú vypracované v súlade so:

 • zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov,
 • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov,
 • zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov,
 • zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších právnych predpisov
 • a s inými relevantnými právnymi predpismi.

3. Objednávateľ rezerváciou ubytovania poskytuje súhlas s týmito VOP, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. V prípade, že zmluvné strany uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od VOP, budú ustanovenia tejto zmluvy uprednostnené pred VOP.

Článok II
Vymedzenie pojmov

1. Ubytovateľom je:

Obchodné meno: Villa Gloria, s. r. o.
reg.: Zapísaný v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 94909/B
Sídlo: Bencúrova 14, Bratislava 821 04
IČO: 47 565 446
DIČ: 2023948960
IČ DPH: SK2023948960
email: rezervacie@villagloria.sk
tel.: +421 903 722 855

2. Objednávateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s objednávateľom zmluvu o ubytovaní, predmetom ktorej je poskytnutie dočasného ubytovania v ubytovacom zariadení ubytovateľa.

3. Objednávateľom spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

4. Ubytovaným je osoba ktorá na základe zmluvy o ubytovaní využíva služby dočasného ubytovania poskytované ubytovateľom v jeho ubytovacom zariadení. Objednávateľ môže ale nemusí byť zároveň ubytovaným.

5. Zmluvou o ubytovaní je zmluva, na základe ktorej ubytovateľ poskytuje dočasné ubytovanie objednávateľovi na dohodnutú dobu.

6. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi objednávateľom a poskytovateľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

7. Objednávateľom podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

8. Orgánom dozoru je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
Odbor výkonu dozoru
ba@soi.sk
tel. č.: 02/58 27 21 72

Článok III
Rezervácia ubytovania

1. Ubytovateľ zverejňuje aktuálnu ponuku ubytovania na svojej web stránke www.villagloria.sk. Záujemca si môže rezervovať ubytovanie niektorým z nasledovných spôsobov:

 • telefonicky
 • e-mailom
 • cez rezervačný systém na web stránke www.villagloria.sk (ďalej len „rezervačný systém“).

2. Pri použití rezervačného systému objednávateľ postupuje podľa pokynov, a to tak, že si najprv zvolí požadovaný termín, vyberie voľnú izbu/apartmán a následne vyplní požadované údaje. Rezerváciu vykoná kliknutím na „Dokončiť“.

3. V prípade rezervácie uskutočnenej telefonicky alebo emailom vzniká zmluva potvrdením jej uzatvorenia zo strany ubytovateľa. V prípade rezervácie cez rezervačný systém na stráne www.villagloria.sk vzniká zmluva okamihom odoslania rezervácie.

4. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov. Zmluva je na základe zákona archivovaná ubytovateľom po dobu piatich rokov.

Článok IV
Cena a platobné podmienky

1. Cena ubytovania je zverejnená v rezervačnom systéme na stránke www.villagloria.sk alebo je zaslaná vo forme cenovej ponuky objednávateľovi. Uvádzaná je vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), keďže ubytovateľ je jej platcom.

2. Objednávateľ zaplatí zálohu vo výške 50% ceny ubytovania ihneď, najneskôr však to 48 hodín. V prípade rezervácie ubytovania cez rezervačný systém zaplatí objednávateľ zálohu ihneď cez platobnú bránu, príp. bankovým prevodom do 48 hodín. V prípade rezervácie iným spôsobom zaplatí objednávateľ zálohu bankovým prevodom do 48 hodín. Pokiaľ záloha nie je zaplatená v lehote do 48 hodín má sa za to, že zmluvné strany od zmluvy odstúpili a rezervácia sa automaticky ruší.

3. Cena z a u bytovanie, resp. jej časť sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania na bankový účet ubytovateľa.

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť ubytovanie pokiaľ nie je zaplatená záloha, resp. celá cena za ubytovanie.

5. Potvrdením o zaplatení je účtovný doklad doručený objednávateľovi mailom alebo odovzdaný pri nástupe na pobyt.

Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Ubytovateľ je povinný najmä:

 • poskytnúť ubytovanému priestor na dočasné ubytovanie podľa dohodnutých podmienok,
 • poskytnúť v dohodnutý termín priestor na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním.

2. Ubytovateľ má právo

 • na zaplatenie ceny za ubytovanie riadne a včas.

3. Objednávateľ má právo

 • sám alebo spolu s ubytovanými užívať priestor, ktorý mu bol vyhradený na dočasné ubytovanie ako aj spoločné priestory ubytovacieho zariadenia.

4. Objednávateľ je povinný najmä:

 • zaplatiť dohodnutú cenu za ubytovanie riadne a včas,
 • poskytnúť ubytovateľovi pravdivé a úplné informácie potrebné na poskytnutie ubytovania,
 • užívať priestory vyhradené mu na ubytovanie a plnenia spojené s ubytovaním riadne; v týchto priestoroch nesmie ubytovaný bez súhlasu ubytovateľa vykonávať žiadne podstatné zmeny.
 • dodržiavať ubytovací poriadok podľa čl. VI a tieto VOP.

Článok VI
Ubytovací poriadok

1. Ubytovacie zariadenie môže ubytovať ubytovaného len na základe platného občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo iného dokladu totožnosti.

2. Ubytovaný môže nastúpiť na pobyt v čase od 14:00 hod do 20:00 hod. Neskorší príchod je potrebné dohodnúť vopred so správcom. Ubytovaný je povinný odovzdať izbu/apartmán v deň odchodu do 10:00 hod. V opačnom prípade bude ubytovanému účtovaná cena za ďalší deň ubytovania. Vo výnimočných prípadoch je možné vopred dohodnúť neskorší čas odchodu so správcom.

3. Na základe objednávky ubytovania je ubytovacie zariadenie povinné ubytovať ubytovaných najneskôr do 18:00 hod., a do toho istého času aj izbu/apartmán rezervovať, ak nie je dohodnuté inak.

4. Ubytovaný môže prijímať prípadné návštevy na izbe/apartmáne výlučne v čase od 8:00 hod do 20:00 hod., a to s predchádzajúcim súhlasom ubytovateľa alebo správcu. Na prijímanie návštev je určená vstupná hala alebo spoločenská miestnosť ubytovacieho zariadenia.

5. Ubytovaný je počas celej doby pobytu povinný byť ohľaduplný k ostatným ubytovaným a dodržiavať nočný kľud v čase od 22:00 hod. do 8:00 hod.

6. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné nechať dieťa do 10 rokov bez dozoru v izbe/apartmáne.

7. Pri každom dlhšom odchode z izby/apartmánu je ubytovaný povinný zhasnúť svetlo, skontrolovať uzatvorenie okien, dverí a vodovodných uzáverov. Nie je povolené nechať po odchode zapnuté elektrospotrebiče. V prípade odchodu na celodenný výlet, ubytovateľ odporúča ohlásiť odchod, trasu a predpokladaný príchod na recepcii, aby bolo možné v prípade potreby v záujme zachovania bezpečnosti ubytovaného, poskytnúť informácie záchrannej službe.

8. Ubytovateľ môže ubytovať aj psov, príp. iné zvieratá za poplatok, pokiaľ sú registrované, bez zdravotných problémov, absolvovali všetky povinné očkovania a ubytovaný predložil ich zdravotný preukaz. Ubytovaný nemôže ponechať zviera v izbe/apartmáne osamote.

9. V ubytovacom zariadení je zakázané:

 • fajčiť,
 • používať rôzne elektrické spotrebiče, okrem osobných počítačov a spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu, ako napr. strojček na holenie, fén a pod.,
 • robiť úpravy alebo akékoľvek zásahy do elektrickej inštalácie,
 • premiestňovať a odnášať nábytok,
 • skladovať v izbe/apartmáne väčšie športové náčinie, ako napr. lyže, bicykle a pod. (na tento účel je vybavená lyžiareň na prízemí)
 • sušiť hríby a iné lesné plody,
 • odnášať z izieb/apartmánov plachty, deky, uteráky a používať na opaľovanie, kúpanie, príp. iný účel.

10. Ubytovateľ, príp. ním poverený správca je oprávnený vstupovať do izby/apartmánu aj počas neprítomnosti ubytovaného a bez jeho vedomia, najmä ak si to vyžadujú prevádzkové alebo bezpečnostné dôvody.

11. Prípadné poruchy na zariadeniach alebo nedostatky môže ubytovaný oznámiť na recepcii. Ubytovateľ zabezpečí podľa možností ich odstránenie. Za týmto účelom môže správca a poverený zamestnanec vstúpiť do izby/apartmánu aj počas neprítomnosti ubytovaného a bez jeho vedomia.

12. Ubytovateľ poskytuje ubytovaným služby v rozsahu zodpovedajúcemu platnej kategorizácii ubytovacích zariadení.

13. Ubytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť odovzdať izbu/apartmán v prípade, že má dôvodné podozrenie, že ubytovaný je pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok. Ubytovateľ je oprávnený okamžite zrušiť ubytovanie, t. j. odstúpiť od zmluvy, v prípade, že ubytovaný je pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok, svojim správaním obťažuje ostatných ubytovaných, ruší nočný kľud, poškodzuje vonkajšie alebo vnútorné zariadenie ubytovacieho zariadenia alebo inak porušuje pokojný stav v ubytovacom zariadení. O odstúpení od zmluvy a okamžitom zrušení ubytovania rozhoduje ubytovateľ alebo správca. V prípade, že ubytovaný odmietne opustiť ubytovacie zariadenie, privolá ubytovateľ bezpečnostnú službu za účelom okamžitého výkonu rozhodnutia. V prípade odstúpenia od zmluvy ubytovaný nemá nárok na vrátenie zaplatenej ceny za ubytovanie, ani jej alikvotnej časti a aplikujú sa storno podmienky ako v prípade nenastúpenia na pobyt.

14. Ubytovaný zodpovedá za škodu na majetku, ktorú spôsobí ubytovateľovi v súvislosti s jeho pobytom v ubytovacom zariadení, podľa platných právnych predpisov. Za týmto účelom je ubytovaný povinný pri nástupe na pobyt zaplatiť ubytovateľovi zálohu vo výške 50 €, ktorá bude použitá na prípadnú škodu spôsobenú ubytovaným, inak mu bude vrátená po odovzdaní izby/apartmánu.

15. Ubytovaný berie na vedomie, že ubytovacie zariadenie je monitorované kamerovým systémom a chránené bezpečnostným systémom prepojeným na bezpečnostnú službu s nepretržitou pohotovosťou. V prípade, že sa ubytovaný ocitne v tiesni alebo nebezpečenstve, môže kontaktovať
správcu alebo vyvolať poplach, čím privolá bezpečnostnú službu. Pokiaľ ubytovaný vyvolá bezdôvodne poplach, je povinný nahradiť náklady za príjazd bezpečnostnej služby.

16. V prípade zranenia ubytovateľ resp. správca privolá rýchlu zdravotnú pomoc, príp. ošetrí drobné zranenie samostatne.

17. Ubytovaný je povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce z tohto ubytovacieho poriadku. V prípade porušenia tohto ubytovacieho poriadku je ubytovateľ, príp. správca oprávnený odstúpiť od zmluvy o ubytovaní a ukončiť pobyt ubytovaného podľa čl. VIII týchto VOP.

Článok VII
Zodpovednosť za vnesené veci

1. Ubytovateľ zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými fyzickými osobami alebo pre ne vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli za tým účelom odovzdané ubytovateľovi alebo niektorému z pracovníkov ubytovateľa.

2. Za klenoty, peniaze a iné cennosti ubytovateľ zodpovedá len vtedy, ak ich osoba poverená ubytovateľom prevezme do úschovy.

3. Ubytovaný berie na vedomie, že s prevádzkou ubytovacieho zariadenia nie je spojené odkladanie vecí, ubytovateľ nepreberá veci do úschovy a nezodpovedá za odložené veci.

4. Ubytovateľ môže poskytnúť objednávateľovi bezplatné miesto na parkovanie. Ubytovaný môže zaparkovať motorové vozidlo iba na mieste na to určenom. Vzhľadom k tomu, že nejde o prevádzkovanie garáže ani iného podniku podobného druhu, ubytovateľ nenesie zodpovednosť za
škodu na motorovom vozidle ani jeho príslušenstve.

5. Právo na náhradu škody sa musí uplatniť u ubytovateľa bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel.

6. Ubytovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorú si svojou nedbanlivosťou spôsobil ubytovaný, napr. riadnym neuzamknutím dverí, okien a pod.

Článok VIII
Odstúpenie od zmluvy a storno

1. Odstúpenie od zmluvy objednávateľa, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov
predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. V súlade s § 7 ods. 6 písm. k) tohto zákona, spotrebiteľ nie je oprávnený bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo da uzatvorenia zmluvy odstúpiť od tejto zmluvy, ak je jej predmetom poskytnutie ubytovacích služieb.

2. Objednávateľ môže zrušiť rezerváciu ubytovania a odstúpiť od zmluvy o ubytovaní pred nástupom na ubytovanie, pričom je povinný zaplatiť storno poplatky podľa nasledovných podmienok:

a) objednávateľ neplatí žiaden storno poplatok v prípade zrušenia alebo zmeny rezervácie do 14 dní pred príchodom (CEST),
b) objednávateľ zaplatí storno poplatok vo výške 50% z ceny ubytovania v prípade zrušenia alebo zmeny rezervácie menej ako 14 dní pred príchodom (CEST),
c) objednávateľ zaplatí storno poplatok vo výške 100% z ceny ubytovania v prípade nedostavenia sa na pobyt alebo predčasného ukončenia pobytu.

3. V prípade, že objednávateľ ukončí pobyt pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania, je povinný zaplatiť cenu za ubytovanie za celé dohodnuté obdobie a nemá nárok na vrátenie už zaplatenej ceny za ubytovanie, ani jej alikvotnej časti, resp. je povinný doplatiť cenu za ubytovanie za celé obdobie.

4. Ubytovateľ je oprávnený stornovať rezerváciu, t. j. odstúpiť od zmluvy o ubytovaní

a) pred nástupom na pobyt, ak z kapacitných dôvodov nie je schopný zabezpečiť objednávateľovi požadované ubytovanie,
b) pred uplynutím dohodnutej doby, ak ubytovaný v ubytovacom zariadení aj napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti zo zmluvy,
c) pred nástupom na pobyt alebo počas pobytu, a k j e ubytovaný pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok, svojim správaním obťažuje ostatných ubytovaných, ruší nočný kľud, poškodzuje vonkajšie alebo vnútorné zariadenie ubytovacieho zariadenia, inak
porušuje pokojný stav v ubytovacom zariadení alebo porušuje ubytovací poriadok.

5. V prípade odstúpenia od zmluvy ubytovateľom z dôvodov podľa ods. 3 písm. b) a c) tohto článku, ubytovaný je povinný zaplatiť cenu za ubytovanie na celú dohodnutú dobu podľa zmluvy a nemá nárok na vrátenie už zaplatenej ceny za ubytovanie, ani jej alikvotnej časti. V prípade odstúpenia od zmluvy ubytovateľom z dôvodu podľa ods. 3 písm. a) tohto článku ubytovateľ vráti objednávateľovi zaplatenú cenu za ubytovanie, resp. jej časť v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Článok IX
Riešenie sporov

1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami v súvislosti s poskytnutím ubytovania sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

3. V prípade vzniku sporu medzi je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na ubytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že ubytovateľ porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail ubytovateľa alebo poštou do sídla spoločnosti. Pokiaľ ubytovateľ na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.

4. Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.

5. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR alebo Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

6. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-yourconsumer-complaint/alternative-dispute-resolution-consumers_en. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.

7. Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ, pričom týka sa len sporov vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmlúv uzatvorených na diaľku.

Článok X
Reklamácie

1. Ubytovateľ poskytuje ubytovacie služby bez vád.

2. Pokiaľ objednávateľovi nebolo poskytnuté ubytovanie riadne a včas, bolo mi poskytnuté ubytovanie v nižšej kvalite alebo rozsahu, príp. nie je spokojný s poskytnutým ubytovaním, môže uplatniť právo na reklamáciu.

3. Objednávateľ uplatní reklamáciu u ubytovateľa ihneď u povereného zamestnanca ubytovateľa na recepcii alebo zaslaním oznámenia emailom na rezervacie@villagloria.sk. Spolu s uplatnením reklamácie je potrebné predložiť doklad o zaplatení. Ubytovacie služby je možné reklamovať najneskôr do ukončenia pobytu.

4. Ubytovateľ je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť.

5. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Ubytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu ubytovacích služieb, ak tým ubytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu ubytovania alebo závažnosť vady. Ubytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadné ubytovacie služby za bezvadné, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

6. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa ubytovacie služby mohli riadne užívať bez vád, má objednávateľ právo na výmenu pobytu alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád služby riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny ubytovania.

Článok XI
Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje dotknutých osôb ubytovateľ spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“)

2. Podmienky spracúvania osobných údajov sú špecifikované na internetovej stránke villagloria.sk/gdpr

Článok XII
Autorské práva

1. Všetok obsah, t.j. zvukový, obrazový a obrazovo-zvukový záznam, texty a iné, je autorským dielom poskytovateľa, ktorý je chránený v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov.

2. Bez súhlasu autora, ktorým je ubytovateľ, je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

Článok XIII
Záverečné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach webovej stránky villagloria.sk v deň rezervácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2. Ubytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.9.2023.